Privacyvoorwaarden

Privacy Reglement St. Zending en Gemeente 

 1. Dit Privacy Reglement is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

 • Stichting Zending en Gemeente beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid en is hierop altijd aanspreekbaar door al haar relaties.  

 • Stichting Zending en Gemeente verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor het verwezenlijken van haar statutaire doelstelling. Stichting Zending en Gemeente verstrekt persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit door de wet is vereist.  

 • Stichting Zending en Gemeente handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

 1. Het bestuur van Stichting Zending en Gemeente heeft deze regeling op 5 maart 2018 vastgesteld om de hiervoor genoemde uitgangspunten naar behoren in praktijk te brengen. 

 

 1. Het bestuur heeft de penningmeester intern belast met de uitvoering van deze regeling. De voorzitter is eindverantwoordelijk. 

 

Doelbinding 

 1. Stichting Zending en Gemeente verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Toezending blad (informatieverstrekking en fondswerving) en eventuele overige mededelingen; 

 • Verwerking van giften en overige inkomsten en uitgaven en het informeren van belanghebbende zendelingen hierover. 

 

 1. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Zending en Gemeente de volgende persoonsgegevens registreren: 

 • Adresgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel land; 

 • Contactgegevens: telefoon en email-adres; 

 • Bankgegevens: bankrekeningnummer(s); 

 • Financiële gegevens: giften en overige inkomsten en uitgaven. 

 

Rechten 

 1. Een ieder die in de administratie van Stichting Zending en Gemeente geregistreerd staat, heeft het recht inzage te verkrijgen in de vastgelegde eigen persoonsgegevens. Op verzoek worden deze gegevens op schrift gesteld en aan de betrokkene verstrekt. Verstrekking van eigen persoonsgegevens geschiedt uitsluitend na vaststelling van de identiteit van de aanvrager. 

 

 1. Een ieder die in de administratie van Stichting Zending en Gemeente geregistreerd staat, heeft het recht de vastgelegde eigen persoonsgegevens te laten corrigeren. 

 

 1. Een ieder die in de administratie van Stichting Zending en Gemeente geregistreerd staat, heeft het recht de vastgelegde eigen persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit met inachtneming van de hierbij van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en accountantsvoorschriften. 

 

Bewaartermijn 

 1. Stichting Zending en Gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wettelijke voorschriften en accountantsvoorschriften is vereist. 

 

Verstrekking 

 1. Stichting Zending en Gemeente zal uitsluitend persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en met deze partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

 

Op dit ogenblik maakt St. Zending en Gemeente gebruik van een derde partij voor: 

 • De verzending van het blad; 

 • De verzending van bedankbrieven. 

 

 1. Stichting Zending en Gemeente verstrekt persoonsgegevens aan zendelingen waarvoor een specifieke gift of betaling is bestemd en waarmee een beschikbaarstellingsovereenkomst afgesloten. 

 

Zendelingen 

 • Mogen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de toezending van eigen nieuwsbrieven, gebedsmails etc.; 

 • Mogen deze persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan een eigen Thuisfront Comité, thuisgemeente, stichting of welke vertegenwoordiging dan ook; 

 • Mogen deze persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derde partijen. 

 

 1. Stichting Zending en Gemeente zal verder geen persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

Overige bepalingen 

 1. Alle medewerkers van Stichting Zending en Gemeente worden geacht deze regeling te kennen en uit te voeren. 

 

 1. Klachten over de uitvoering kunnen worden ingediend per telefoon, brief, of e-mail en zullen worden afgehandeld door het bestuur. Deze onderzoekt de klacht en informeert de klager binnen twee maanden na de datum van ontvangst van de klacht schriftelijk over de afwikkeling.