ANBI

Algemene gegevens

Zending en Gemeente
Sassingastins 19
8925 JJ Leeuwarden
058-2667107

RSIN-nummer: 807651540


Doelstelling Zending en Gemeente

Doelstelling
Zending en Gemeente (Z+G) zet zich in voor zendingswerk in Midden- en Zuid-Amerika, uitgevoerd door Nederlandse zendelingen.
Z+G streeft ernaar dat deze zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun werk op het zendingsveld. Zij doet dit door:
– de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust draagvlak, in de vorm van een goede samenwerking in de driehoek: Zendeling / zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC);
– deze ‘driehoek’ te ondersteunen met hulp, expertise en ervaring.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan, het werk wat de instelling doet.
Bij het bereiken van haar doelstellingen heeft Zending en Gemeente de volgende functies onderscheiden:
1. Directe ondersteuning
a. Persoonlijk advies en bemoediging
b. fondswerving en financiële administratie
c. logistieke en materiële hulp

2. Indirecte ondersteuning, zoals advies aan Thuisfront Commissies en (thuis-)gemeenten.
3. Informatie, de communicatie naar de achterban)
4. Verbindende factor, o.a. onderlinge contacten tussen zendelingen.

Manier waarop de instelling geld werft.
De geldmiddelen van Zending en Gemeente worden voornamelijk verkregen uit giften. Z+G presenteert het zendingswerk en de zendelingen zo duidelijk mogelijk, zodat mensen gericht kunnen geven voor bepaalde doelen. Daarnaast zijn er incidenteel nalatenschappen.

Beheer van het vermogen van de instelling 
Het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester. Maandelijks wordt door de penningmeester een financieel overzicht met een staat van baten en lasten en een balans aan het volledige bestuur ter beschikking gesteld. Jaarlijks wordt, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, door de penningmeester verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. Hiertoe wordt een staat van baten en lasten en een balans opgesteld. Na een formele kascontrole door twee van de bestuursleden, wordt de administratie gecontroleerd door een extern administratiekantoor, dat vervolgens een samenstellingsverklaring afgeeft. Risico’s worden gespreid door met meerdere banken te werken. Er wordt niet belegd, noch wordt geld vastgezet om hiermee een hoger rendement te verkrijgen.

Besteding van het vermogen van de instelling 
Het bestuur bepaalt de bestemming van de giften. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.
– Giften met een door de giftgever bepaald bestedingsdoel (het werk van een specifieke zendeling of een specifiek zendingsproject) komen ten goede aan het door de giftgever opgegeven doel (‘geoormerkt geld’).
– Giften met een algemene bestemming worden gebruikt voor het bestrijden van algemene onkosten zoals het blad. Daarnaast worden giften met een algemene bestemming gebruikt voor
– steun aan projecten die tijdelijk te kort hebben,
– hulp in noodsituaties.
Jaarlijks wordt bekeken of er sprake is van een positief saldo. Wanneer dit het geval is, bepaalt het bestuur waar extra geld het meest nodig is. Het bestuur van Zending en Gemeente kan besluiten om aan een zendingswerk een lening te verstrekken. Met het verstrekken van de lening worden eveneens afspraken gemaakt over de wijze van aflossen.

Bestuurssamenstelling
Dhr. J. van Dijk, Leeuwarden, Penningmeester
Dhr. H. Bosman, Maarssen, Secretaris
Mevr. I. van Maastricht, Apeldoorn
Dhr. E. Wietses, Dordrecht, voorzitter

Erevoorzitter en -voorzitster zijn:
Dhr. K. Goedhart, Zwolle
Mevr. F. Goedhart, Zwolle


Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
Zending en Gemeente heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding. Reiskosten in verband met het bijwonen van bestuursvergaderingen worden niet vergoed. De uitvoeringskosten worden zo laag mogelijk gehouden, door met vrijwilligers te werken.

De redactie, het opmaken, drukken en verzenden van het Zending en Gemeente Magazine wordt aan commerciële partijen uitbesteed.


Actueel verslag van activiteiten

Verslag van de activiteiten:

 • Fondswerving
  Het bestuur van Zending en Gemeente geeft veel aandacht en draagt bij aan de persoonlijke relatie tussen de zendelingen en de giftengevers in hun achterban. Naast contacten met de zendelingen zelf is er overleg met thuisfrontcomités en kerkelijke gemeenten. Waar mogelijk zijn praktische adviezen gegeven of zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt. Verreweg het grootste deel van de giften wordt dan ook gegeven met een geoormerkte bestemming.
 • Communicatie
  Er word verslag gedaan in het Zending en Gemeente Magazine. Het Magazine is vier maal uitgebracht in een oplage van 3.400.
 • Zendelingenconferentie
  We hebben een vierjaarlijkse conferentie van alle zendelingen en bestuursleden. Veel aandacht is hier voor het persoonlijke leven van de zendelingen in hun bijzondere werksituatie.
 • Nieuwe projecten en zendelingen
  Er melden zich nieuwe kandidaten bij het bestuur van Zending en Gemeente. Dit behoeft voor elke situatie een bijzondere inspanning om de wensen en belangen van de betrokkenen op elkaar af te stemmen en tot de juiste beslissingen te komen.

 


 


Financiele verantwoording


Financiële verantwoording
Na afronding door de penningmeester van het boekjaar wordt door twee bestuursleden een kascontrole uitgevoerd. Op voordracht van deze kascontrolecommissie verleend het bestuur tijdens de bestuursvergadering de penningmeester decharge.
In aanvulling hierop wordt aan accountants- en advieskantoor Krijkamp Den Oude in Soest ieder jaar verzocht een samenstellingsverklaring op te stellen.
 

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.