Periodiek geven

Voor 'reguliere' giften hanteert de Nederlandse overheid twee beperkingen voor wat betreft de aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting:

  1. Het maximale totaalbedrag aan giften wat voor aftrek voor de inkomstenbelasting in aanmerking komt, is 10% van het bruto belastbaar inkomen ('verzamelinkomen');
  2. Er geldt een drempel van 1% van het bruto belastbaar inkomen ('verzamelinkomen'). Alleen het deel van het totaalbedrag wat hier boven komt, komt  voor aftrek in aanmerking.

Deze beperkingen zijn uitsluitend van toepassing voor 'gewone' giften, maar gelden niet voor periodieke giften.

 

Bij een periodieke gift sluit u een 'Overeenkomst periodieke gift in geld' af met Zending en Gemeente, waarbij u toezegt gedurende (minimaal) 5 jaar een vaste schenking te doen.

Desgewenst kunt u hierbij aangeven dat de overeenkomst voortijdig eindigt:

  • Bij overlijden van de schenker;
  • Bij overlijden van een ander dan de schenker;
  • Bij vervallen van de ANBI-status, verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden.

 

Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen (kan digitaal!), ondertekenen en opsturen naar:

St. Zending en Gemeente
p/a Jan & Karin van Dijk
Sassingastins 19
8925 JJ  Leeuwarden

 

Vergeet niet beide exemplaren (voor de schenker én voor de ontvanger) te ondertekenen en op te sturen.
Na ondertekening door ons ontvangt u het exemplaar voor de schenker weer retour.

 

Download hier het formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld''.

Wilt u, wanneer u voor een specifik doel wilt geven, dat afzonderlijk aan ons doorgeven? U kunt dit namelijk niet op het formulier vermelden.